حوزه علمیه، حوزه های علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه، میلغان برتر، مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه، حوزه های علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه، میلغان برتر، مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه، حوزه های علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه، میلغان برتر، مرکز تخصصی تبلیغ
صفحه اصلی > صفحه نخست > چارت تشکیلاتی > مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ > شورای علمی و برنامه ریزی > آئین نامه 
بخش های ویژه

بسمه تعالی

آئین نامه شورا ی علمی حوزه های علمیه سفیران هدایت

ماده 1: هدف:

به منظور برنامه ریزی و سیاست‌گذاری های کلان و نظارت عالیه بر فعالیتهای آموزشی، تربیتی، پژوهشی و مهارتی حوزه های علمیه سفیران هدایت و هماهنگی بین گروههای علمی، شورای علمی حوزه های علمیه سفیران هدایت در مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ تشکیل می گردد.

 

ماده 2: اعضاء شورای علمی:

1-     مسئول مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ؛

2-    مسئول شورای علمی و برنامه ریزی؛

3-    مسئولین گروههای علمی سفیران هدایت ؛

4-    معاون آموزش حوزه های علمیه سفیران هدایت؛

5-    معاون پژوهش مرکز ؛

6-    معاون تهذیب مرکز؛

7-    معاون تبلیغ مرکز؛

 

ماده 3: وظایف شورای علمی:

1-    پیشنهاد تغییر عناوین دروس، تعداد واحدها و... به شورای عالی حوزه های علمیه

2-    تصویب برنامه ها وشیوه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مهارتی حوزه های علمیه سفیران هدایت و امور کلان مجموعه؛

3-    بررسی پیشنهادهای گروه های علمی در رابطه با تغییر عناوین دروس، تعداد واحدها و تایید مصوبات گروههای علمی در رابطه با برگزاری کارگاه اساتید،کنفرانسهای علمی و امور کلی مرتبط با سایر گروه ها

4-    هماهنگ کردن گروه های علمی در چارچوب کلان؛

5-    نظارت بر برنامه ها و حسن اجرای مصوبات؛

 

ماده 4: جلسات شورای علمی هر ماه یک بار تشکیل می گردد و در صورت لزوم جلسه فوق العاده تشکیل می‌گردد.

تبصره: در موارد غیبت مسئول گروه، یکی از اعضاء به جای ایشان در شورای علمی شرکت می کند.

 

ماده 5: جلسات شورای علمی با حضور اکثريت اعضاء، رسميت پيدا مي کند و تصمیمات با رای اکثریت حاضرین مصوبه تلقی می گردد.

 

ماده 6: مصوبات شورای علمی با تایید مسئول مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ لازم الاجراست.

*این آیین نامه در 6 ماده  و 1 تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و در تاریخ 17/12/1393        به تصویب رسید.

 

 

آیین نامه گروههای علمی حوزه های علمیه سفیران هدایت

ماده1 :هدف

به منظور ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی، تربیتی، پژوهشی و مهارتی طلاب سفیران هدایت و استفاده بهینه از توانایی های اساتید، گروه های علمی حوزه های علمیه سفیران هدایت به شرح ذیل تشکیل می‌شود:


گروه علمی قرآن و حدیث

گروه علمی دروس تخصصی تبلیغ

گروه علمی اخلاق و تربیت

گروه علمی فلسفه و کلام

گروه علمی ادبیات عرب

گروه علمی فقه و اصول

گروه علمی علوم انسانی

گروه علمی تاریخ و علوم سیاسی


ماده 2: مسئولان گروههای علمی با پیشنهاد مسئول شورای علمی و تایید مسئول محترم مرکز آموزشهاي تخصصي تبليغ براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.

 

ماده 3: وظایف مسئول گروه:

1-    شرکت در جلسات شورای علمی

2-    اعمال سیاستهای شورای علمی

3-    تشکیل جلسات گروه

4-    ارزیابی و اظهار نظر در مورد کار سالانه اعضاء گروه

5-    حضور منظم و مستمر هر هفته 2 ساعت در بخش گروههای علمی، جهت تشکیل گروه علمی و پیگیری مسائل مربوط به آن

6-    ارتباط با اساتید حوزه های علمیه سفیران هدایت شهرستانها از طریق معاونت پژوهش حوزه ها و...

7-    پاسخ به سوالات طلاب در مورد مسائل مربوط به گروه علمی

 

ماده4 : اعضاء گروه علمي :

1-    اعضاء هر گروه بین 5 الی هفت نفر می باشند.

2-    اعضاء گروهها به پيشنهاد مسئول گروه و مسئول شورای علمی و تائيد مسئول مرکز مشخص مي شود.

3-    جلسات گروه با حضور اکثريت اعضاء،رسميت پيدا مي کند و تصمیمات گروه با رای اکثریت حاضرین مصوبه تلقی می گردد.

تبصره : مسئول گروه به تناسب موضوع جلسه مي تواند از افراد صاحب نظر دعوت به عمل آورد.

 

ماده 5: وظایف گروه علمی:

الف: آموزشی:

1-     بررسی و پیشنهاد درباره عناوین درسها و تعداد واحدها.                       

2-    بررسی و پیشنهاد سرفصلهای درسی و بازنگری در آنها حداقل هر سه سال یک‌بار.

3-    تایید صلاحیت علمی اساتید جهت صدور حکم.

4-    نظارت بر کیفیت تدریس اساتید و عملکرد آنها در تمام حوزه های علمیه سفیران هدایت از طریق:

·        استماع نوار کلاس استاد.

·        بررسی جزوه های استاد.

·        بررسی موردی سئوالات امتحانی و نحوه تصحیح آن.

·        بررسی اجمالی از رفتار استاد و ....

5-    پیشنهاد لغو حکم تدریس اساتید (در موارد خاص و پیمودن مراحل آن)

6-    شناسایی طلاب مستعد و توانمند جهت معرفی به امور نخبگان

7-    زمینه سازی  برای تدریس طلاب ممتاز و توانمند

8-    تولید گزاره های علمی جدید در ارتباط با موضوعات گروه

9-    ارائه روش های نو جهت انتقال عمیق مفاهیم علمی به طلاب

10-  انتخاب متون آموزشی و در صورت نیاز تهیه و تدوین آن و نظارت بر کتب و جزوات آموزشی

11-  تهیه جزوات و سی‌دی‌های کمک آموزشی و... ؛

12-  ارائه مشاوره علمی به طلاب

13- پیشنهاد نشستها و برنامه ها جهت ارتقاء علمی و مهارتی اساتید ؛

 

ب: پژوهشی

1-     پیشنهاد برگزاری نشست‌های علمی - پژوهشی و برگزاری جلسات نقد کتب و متون آموزشی؛

2-    پیشنهاد کتابهای تخصصی مورد نیاز کتابخانه و وسایل کمک آموزشی به معاونت پژوهش جهت تامین.

3-    پیشنهاد موضوعات تحقیقات پایانی بر اساس نیازها و اولویتها در ابتدای هر سال؛

4-    همکاری با معاونت پژوهش در معرفی دو استاد جهت راهنمائی و ارزیابی تحقیقات پایانی؛

5-    تامین محتوای علمی مربوط به گروه اعم از طرح موضوعات و مطالب مربوطه و معرفی منابع جانبی و ... در سایت مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ؛

6-    انتخاب تحقیق برتر دانش پژوهان؛

7-    برگزاری مسابقات علمی در قالب مقاله نویسی، خلاصه نویسی، ترجمه و ...

 

ج: تربیتی

1-    ارائه مشاوره اخلاقی، خانوادگی و تربیتی به طلاب؛

2-    توجه به مسائل اخلاقی و سوق دادن مباحث دروس به جنبه های اخلاقی–تربیتی طلاب؛

3-    بررسی آسیب های اخلاقی و تربیتی طلاب و ارائه راهکارهای مناسب

4-    پیگیری بخش های مرتبطِ طرح تربیتی، در هر گروه

 

د: مهارتی:

1-     زمینه سازی برای بروز خلاقیت ها و ابتکارات طلاب.

2-    شناسایی و زمینه سازی جهت شکوفایی و بالندگی استعداد های هنری

3-    استخراج قواعد و کلیات موثر در فهم مطالب مربوط به هر علم

 

ماده 6: مصوبات گروهها در رابطه با سرفصل دروس و متون آموزشی با تایید مسئول مرکز اجرا می گردد ولی  مصوبات گروهها در رابطه با تغییر عناوین دروس، تعداد واحدها، جابجایی آنها و امور کلی که در ارتباط با سایر گروهها می باشد باید در شورای علمی حوزه های علمیه سفیران هدایت مطرح وبر اساس آیین نامه آن شوری تصمیم گیری شود.

 

ماده 7: در مواردی که چند موضوع تخصصی در یک گروه باشد باید برای هر یک از تخصص ها حداقل دو نفر کارشناس در گروه وجود داشته باشد.

تبصره: گروه می تواند برای هر تخصص یک کمیته کارشناسی تشکیل دهد و مسئول آن کمیته یکی از اعضاء گروه علمی باشد.

 

ماده 8: جلسات گروههای علمی هر 15 روز یکبار می باشد و در موارد لزوم با تصمیم مسئول گروه جلسه فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره1: در صورت غیبت بدون عذر هر یک از اعضاء در سه جلسه متوالی مسئول گروه می تواند فرد دیگری را جایگزین نماید.

تبصره2: هماهنگی برای تشکیل جلسات گروه و تنظیم صورت جلسه با دبیر گروه های علمی می باشد.

 

 

*این آیین نامه در 8 ماده  و 4 تبصره مورد بازنگری  قرار گرفت و در تاریخ 17/12/93 به تصویب رسید.